ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน หลักสูตรการพัฒนานักขายออนไลน์ (วันที่ 2)โดยฝึกปฏิบัติการสร้างร้านค้าออนไลน์บนไลน์แอด (Line@) Facebook และ Market Place พร้อมทั้งสอนเทคนิควิธีส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มอัตราการสั่งซื้อสินค้าให้มากยิ่งขึ้นซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธีรุตย์ กนกธร อาจารย์มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน