ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน หลักสูตรการพัฒนานักขายออนไลน์ (วันที่ 2)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีช่องทางในการสร้างรายได้ , ความรู้ , ทักษะในด้านเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่รูปแบบใหม่ (New Normal) ในยุคดิจิทัล 4.0

โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรุตย์ กนกธร อาจารย์มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน