ภูมิปัญญาด้านอาหาร

5

ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิธีรับโล่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2565

ภูมิปัญญาด้านศิลปะ

9

สภาวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดประชุม ครั้งนี้มีเครือข่ายในนามองค์กรจำนวน ๑๙ เครือข่าย และเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภออีก ๑๑ อำเภอ ผลการสรรหาในส่วนของชมรมรักษ์ดนตรีไทยได้ตัวแทนซึ่งเป็นกรรมการ๒ ท่าน คือประธานเครือข่ายได้แก่ รศ.ไพพรรณ อินทนิล และ อ.ประดิษฐ์ อินทนิล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย  ชมรมเรามีความรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี  และเป็นอีกขั้นหนึ่งของการได้รับการยอมรับในระดับจังหวัดชลบุรี

ภูมิปัญญาด้านเกษตร

3

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์

4

ภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

7

ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม

1