ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาด้านเกษตร

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์

ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาประเพณี