ข่าวกิจกรรม Facebook

12 ธ.ค.62 เวลา 09:30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมมหกรรมคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน