ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

มาตรการเยียวยาในภาวะวิกฤติ Covid – 19 ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 24,31 มี.ค.63 และ 15 เม.ย.63 เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นข้อมูลเดียวกัน หากมีข้อสงสัยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 1506 ตลอด 24 ช.ม.