ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

31 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดเชื้อจังหวัดชลบุรี ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19) ให้ปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 6.00 น. ของวันถัดไปเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย