ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

25 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ลงตรวจการจัดการความพร้อมในการเตรียมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 และให้ข้อแนะนำผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนึ้