ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

 • 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 • 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 • 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ)
 • 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • 4202 เจ้าพนักงานการคลัง
 • 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
 • 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4403 จพง.สัตวบาล
 • 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4501 จพง.วิทยาศาสตร์
 • 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน
 • 4602 พยาบาลเทคนิค
 • 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
 • 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4605 โภชนาการ
 • 4606 จพง.รังสีการแพทย์
 • 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 • 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • 4610 สัตวแพทย์
 • 4701 นายช่างโยธา
 • 4702 นายช่างเขียนแบบ
 • 4703 นายช่างสำรวจ
 • 4704 นายช่างผังเมือง
 • 4705 นายช่างเครื่องกล
 • 4706 นายช่างไฟฟ้า
 • 4707 เจ้าพนักงานประปา
 • 4708 นายช่างศิลป์
 • 4709 นายช่างภาพ
 • 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
 • 4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 • เจ้าพนักงานทะบียน(แก้ไข)