ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 5. กฏหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 6. ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2
 8. พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 9. พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 10. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
 11. กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ-พ.ศ.2562
 12. กฎกระทรวงกำหนดราคาประเมิน
 13. กฎกระทรวงที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์
 14. กฎกระทรวงผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 15. ประกาศฯ-วิธียกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม
 16. ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
 17. หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
 18. กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 19. พระราชบัญญัติภาษีป้าย