เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลาประมาณ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมยูงรำแพน อาคารอเนกประสงค์ฯ เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดประคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนน/ทาง ท่อระบายน้ำที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนแต่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางสัญจรไปมาโดยเปิดเผยเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ มิ ได้หวงกั้นขัดขวางหรือโต้แย้ง ชำรุดเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงในการนี้เทศบาลจึงได้ดำเนินการประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงถนนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อจัดทำแผนฯ โดยมีตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมทุกชุมชน