ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่องและเงินจำนวน 20,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี