ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน 340 ขวด จาก ตัวแทน นายแพทย์นันทิวุฒิ โฆษะปัญญาธรรม ให้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อ ใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานแกนนำสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนด้านการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เชิงรุกในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน