ข่าวกิจกรรม Facebook

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม นำนายวีรวุฒิ พงษ์กระสินธุ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตความพิการ รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลคนพิการที่เสนอชื่อจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั่วประเทศ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี