รางวัลแห่งความภาคภูมิ
ประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ปี 2562