รางวัลเกียรติคุณ สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี ประจำปี 2567 "ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน"

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลเกียรติคุณสุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี โดยมีนายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และนางสาวตะวัน ทองทองหลาง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2566 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ได้มอบหมายให้ นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2566 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” ในพิธีรับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ระดับประเทศ”

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลได้แก่ “โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับพื้นที่ “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2565 จากนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , “รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (รองชนะเลิศอันดับ 3) และ “รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3) จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัล “คุณธรรมต้นแบบ”

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับเกียรติบัตรจากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ระดับ คุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2565) ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปี พ.ศ.2565 (ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี) "ด้านสาธารณสุข"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปี พ.ศ.2565 (ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี) ด้านสาธารณสุข ในโครงการ “เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้านติดเตียง” จากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลพระปกเกล้า "ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประจำปี 2565" สองปีซ้อน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศ เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” (2 ปีซ้อน) นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยมี ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประกวดนี้เป็นของสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประจำปี 2564”

ตามที่สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลี่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน