รางวัลเกียรติยศ

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2566 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ได้มอบหมายให้ นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2566 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” ในพิธีรับรางวัล KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ระดับประเทศ”

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลได้แก่ “โล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ระดับพื้นที่ “ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2565 จากนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , “รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” (รองชนะเลิศอันดับ 3) และ “รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3) จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัล “คุณธรรมต้นแบบ”

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับเกียรติบัตรจากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ระดับ คุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2565) ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปี พ.ศ.2565 (ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี) "ด้านสาธารณสุข"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีประจำปี พ.ศ.2565 (ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี) ด้านสาธารณสุข ในโครงการ “เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้านติดเตียง” จากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลพระปกเกล้า "ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประจำปี 2565" สองปีซ้อน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศ เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” (2 ปีซ้อน) นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยมี ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประกวดนี้เป็นของสถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประจำปี 2564”

ตามที่สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมและด้านการลดความเหลี่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน