การดำนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ...