ข่าวกิจกรรม Facebook

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5