ข่าวกิจกรรม Facebook

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี คือ #วันรัฐธรรมนูญ

เป็นวันที่ระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475