ข่าวกิจกรรม Facebook

22 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน