สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุุรี