ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

สรุปยอดจำนวนผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (เทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือประชาชน 1,000 บาท) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 20 – 27 เมษายน 2563 (8 วัน) รวมทั้งสิ้น 9,954 ครัวเรือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.12