สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี