สำนักการคลัง

1.คู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ.2563

2. พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

3. พ.ร.บ.ภาษีป้าย

4. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน

5. กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ

6. กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

7. กฎกระทรวงกำหนดราคาประเมิน

8. กฎกระทรวงที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์

9. กฎกระทรวงผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

10. ประกาศฯ-วิธียกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม

12. ประกาศฯ-หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

13. สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

14. คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

15. แผ่นพับภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

16. วิธีหาราคาประเมินที่ดินผ่านเว็บกรมธนารักษ์

 

 

 

20. ภ.ด.ส.1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

21. ภ.ด.ส.2 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุดห้องชุด

22. ภ.ด.ส.3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

23. ภ.ด.ส.4 แบบบัญชีรายการห้องชุด

24. ภ.ด.ส.5 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

25. ภ.ด.ส.6 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

26. ภ.ด.ส.7 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

27. ภ.ด.ส.8 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุดห้องชุด

28. ภ.ด.ส.9 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน

29. ภ.ด.ส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง