ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

16 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า, บทบาทของ อสม.กับการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชน รวมทั้งคำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย ให้แก่ อสม. ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สำนักชีนารีวงค์ หมู่ที่ 2