ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 ก.พ.63 เวลา 07.45 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลกิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรมอบรมภาคสนามแก่นักศึกษาพยาบาล ปีที่ 4 เรื่องการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด(กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ณ บริเวณชุมชนบ้านหนองตาท้วม หมู่ที่ 2