ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

5 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหาร และตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น จากภาชนะ และอาหารของโรงเรียนธารทิพย์วิทยา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เพื่อเฝ้าระวังโรคที่มาจากอาหารและน้ำ และพัฒนาโรงอาหารให้ได้มาตรฐาน