ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 ก.พ.63 เวลา 07.45 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และคัดกรองภาวะซึมเศร้าในประชาชน ณ บริเวณชุมชนบ้านแพรเพชรแก้ว หมู่ที่ 2