ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 ก.พ.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 4