ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ 5 และหมู่ 10) ตามโครงการส่งเสริมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019