ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยแก่หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัยทำงาน ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี, สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี