ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยแก่หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัยทำงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, บริษัทสยามโกบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี, เทสโก้ โลตัส บ้านสวน