ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบซองพัสดุจำนวน 78 ซอง ให้กับไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งต่อไปให้กับกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 79 ราย ตามโครงการส่งเสริมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019