ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

25 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นตรวจเยี่ยม โกลบอลเฮ้าส์ และไทวัสดุ สาขาชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

และประชาสัมพันธ์การใช้งาน “ไทยชนะ” เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในสถานที่ร้านค้า กรณีพบผู้ติดเชื้อย้อนหลัง สามารถติดตามได้ว่า บุคคลนั้นได้ไปใช้บริการสถานที่ใดบ้าง และเช็กเวลาย้อนหลังได้ ลูกค้าที่เช็กอิน “ไทยชนะ” จะทราบทาง SMS เมื่อมีการแจ้งเตือนว่ามีความเสี่ยงการระบาดของโรคอยู่ และจะได้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย