ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

26 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากอนามัยแก่ ผู้ประกอบการ กิจการร้านค้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวัยทำงาน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาบายพาส ม.2