ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 พ.ค.63 เวลา 17:00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา , บทบาทของ อสม.กับการป้องกันและควบคุมโรค ให้แก่ อสม.และประชาชนในชุมชนเขามยุรา หมู่ 7 ตามโครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตามแนวนโยบาย/แผนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ของชุมชนบ้านศาลาคู่ หมู่ 10