ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 ก.พ.63 เวลา 07.45 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำปี 2563 โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs และให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรค Metabolic ณ บริเวณชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน หมู่ที่ 5 ซอยรังษี