ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลชมรมผู้สูงอายุมาลัยทองคล้องใจ หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน ซึ่งได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีวิต ชมรมผู้สูงอายุมาลัยทองคล้องใจ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยวิทยากรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี