ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านพิมพาภรณ์ หมู่ที่ 7