ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

7 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.บ้านสวน อสม.หมู่ 7 ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และรณรงค์ใส่ทรายอเบท ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลบ้านสวน