ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหารและอาหาร จากร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินอาหาร หรือ โรคอาหารเป็นพิษ และให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร