ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงค้าในตลาดเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ซื้ออาหารที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบ ณ ตลาดนัดเอสพี