ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 ก.ค.63 เวลา 14.20 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบคู่มือเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก ในการเตรียมความพร้อมในการเรียนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2563 ใน เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน