ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า, บทบาทของ อสม.กับการป้องกันและควบคุมโรค ให้แก่ อสม. ณ ศสมช หมู่ที่ 4 ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019