ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

4 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ออกตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านสวนพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน