อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ : กองการศึกษา

 

ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

 – งานกีฬาและนันทนาการ

– งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

– งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

– งานแผนและงบประมาณ

                    – งานบริหารงานทั่วไป

                    – งานนิเทศการศึกษา

                    – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน

                    – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน2

                    – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน                                (สุวรรณวิทยาคาร)

                    – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก

                    – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา

                    – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกาวาส