อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร : ฝ่ายราชการการเมือง

          1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฏหมาย

          2.อำนาจหน้าที่ ตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นของคณะผู้บริหาร

          3.อำนาจหน้าที่ ตามกฏหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

          ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน