อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

              

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานนิติการ งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กําหนดให้ เป็นหน้าที่ของกอง สํานัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการ ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คําแนะนําทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย 9 งาน 


                    – งานกิจการสภา

                    – งานรัฐพิธี

                    – งานอาคารและสถานที่

                    – งานธุรการ

                    – งานทะเบียนราษฏร

                    – งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    – งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                    – งานกฏหมายและนิติกรรม

                    – งานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์