ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? ขอแจ้งพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน ที่มาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยา Covid-19 (ครัวเรือนละ 1,000 บาท)

? กรณีธนาคารกรุงไทย เงินจะโอนเข้าบัญชีของท่านตามที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด ( ❌ ไม่ต้องมารับ ❌)

? กรณีธนาคารอื่นๆ ขอให้ท่านมารับ “เงินสด” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ จุดลงทะเบียน

? เอกสารที่ต้องเตรียม “บัตรประชาชนตัวจริง”

** สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศนี้ https://www.bansuan.go.th

? สำหรับประชาชนท่านใดมาลงทะเบียนที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มารับเงินเยียวยา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน