อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ : สำนักช่าง

              

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุงานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ํา งานติดตั้งซ่อมบํารุง ระบบไฟส่องสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบ การก่อสร้างงานจัดทําแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุงประจําปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานจัดทําประวัติตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานจัดทําทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปางานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกลงานจัดทําทะเบียน ควบคุมการจัดการซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ส่วน 5 ฝ่าย 9 งาน


                         – งานควบคุมอาคาร

                         – งานผังเมือง

                        – งานวิศวกรรม

                        – งานสถาปัตยกรรม

                        – งานธุรการ

                         – งานสาธารณูปโภค

                        – งานสวนสาธารณะ

                        – งานสถานที่และไฟฟ้า

– งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล