อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


              ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรร เงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย 4 งาน

 
 
 

   

            -งานธุรการ                                           – งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                   – งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

                                                                         – งานจัดทำงบประมาณ