อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ : สํานักคลัง...

              

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้งาน สรุปผลสถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภทงานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทําหรือช่วยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือน และประจําปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุมงานการจําหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนํา ทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ส่วน 6 ฝ่าย 9 งาน ดังนี้

 

– งานการเงินและบัญชี

– งานการพัสดุและทรัพย์สิน

– งานจัดทำสถิติ

– งานจัดเก็บรายได้

– งานพัฒนารายได้

– งานเร่งรัดรายได้

– งานแผนที่ภาษี

– งานทะเบียนทรัพย์สิน

– งานธุรการ